1401/07/15 - جمعه

به وب سایت رسمی مرجع تخصصی فروش و نصب انواع ساندویچ پانل و کانکس ایران خوش امدید - Welcome to the web site mammut - إشارة خاصة للموقع الرسمي لوحات ساندويتش ومأوى مرحبا بك - تصدير شطيرة إلى العراق - الصادرات الإيرانية إلى العراق - صادرات لوحة السقف إلى العراق - صادرات سكنية للعراق - Residential exports to Iraq--اSandwich export to Iraq - Industrial Structure - please panels - Industrial Complex - the production of panels- coil- machine load- isolation room ساندویچ پانل - کانکس - پنل سقفی - فروش انواع ورق- اتاق حمل بار- سرد خانه زیر صفر - سردخانه بالای صفر- اسکانیای ماموت - تریلی ماموت -کفی- کانتینر- اتاق های یخچالی - ماشین حمل بار- قیمت کانکس ساخت در محل - زمان افتتاحیه نمایشگاه ماموت تهران -ادرس غرفه ماموت در نمایشگاه تهران- نمایندگان برتر ماموت -نمایندگی مجاز ماموت در تهران - تلفن نمایندگی مجاز ماموت در قزوین - کارشناس فروش ساندویچ پانل - کارشناس فروش کانکس - کارشناس فروش ساختمان پیش ساخته - پلان کانکس نقشه سه بعدی - قیمت روز کانکس - قیمت روز پنل ساندویچ - لیست قیمت ساندویچ پانل - مشخصات فنی پنل سقفی - مشخصات پنل دیواری ماموت- پانل اکو چیست - ساندویچ پانل اقتصادی چیست ؟ - مرجع تخصصی ساندویچ پانل ایران - مرجع تخصصی انواع کانکس ایران - تلفن نصابان شرکت ماموت 5016 275 0935 -تلفن کارشناس فروش پنل ماموت - تلفن تولیدکنندگان ساندویچ پانل - برترین تولید کننده پانل کانکس در تهران- ورق رنگی آلوزینگ - ورق رنگی گالوانیزه - فروشندگان ورق رنگی فولاد میارکه - تولید کننده ورق رنگی بصورت رول فرمینگ - صادرات ساندویچ پانل و کانکس به کشور عراق -صادرات پنل ارزان قیمت به عراق - رزومه کاری نصب ساندویچ پانل - عکس پنل ساندویچ - عکس کانکس ماموت -پانل سردخانه ای - ساختمان پیش ساخته پانلی -موتور سرد خانه ای - راه اندازی سرد خانه - قیمت هر متر مربع ساخت سوله و سازه های صنعتی - سوله سازی -ماموت سازه - ماموت سوله - ماموت تلکا -ماموت سیستم - ماموت وزنه - قیمت ساخت اسکلت فلزی جوشی- کد رنگ پنل ساندویچ - رال رنگ پانل های ماموت -زمان تحویل ساندویچ پانل ماموت - زمان تحویل کانکس ماموت - مدت زمان تحویل سوله - نوع ورق پانل سقفی - تکنیکال ساندویچ پانل - الوزینگ چیست ؟

مشخصات فنی ورق شیروانی

مشخصات فنی ورق شیروانی 

بهورقهایفلزیکهگالوانیزهشدهباشند،ورقشیروانیگفتهمیشوداینورقهامعمولاازآهنیافولادبودهکهدرطرحهایذوزنقه

یاطرحسفالوطرحهایدیگریساختهودرمواردمختلفقابلاستفادهمیباشندورقهایشیروانیتوسطدستگاههایتخصص

دراندازهوفرمهایمخصوصیبهبازارعرضهمیشودکهامروزهاینورقهادررنگهایمختلفیموجودهستند.

مشخصات فنی ورق شیروانی  ورق شیروانی

مشخصات فنی ورقشیروانی

جنسورق50 گالوانیزه

ضخامتورق5 دهممیل

عرضورق1.25  و1 متر

وزنتقریبیهرمترمربع4 کیلوگرم

طولبرشورقطبقدرخواستمشتریحداقل2 متروحداکثر13

طرحهایورقشیروانی

طرحکرکره, ذوزنقه, شادولاین, سفال

شکل وطرح های ورق شیروانی

ورقشیروانیبهورقهایگالوانیزهایگفتهمیشود. کهفرمدهیشدهوبهاشکالمختلفتغییرشکلیافتهاند.

اینورقهاباتوجهبهاهمیتیکهدرکارهایعمرانیداشتهونوعاستفادهوکاربردیکهدارند

امروزهبهصورترنگشدهوبدونرنگموردتولیدوعرضهمیشوند. ورقهایشیروانیدرضخامتهایمختلفاز۱میلیمترتا۰/۳میلیمترتولیدمیشود

امارایجترینکاربردیکهازاینورقهایشیروانیمیشوددرضخامت۰/۵میلیمترمیباشد.

شرکتهایبسیاریدرایرانتولیدکنندهیورقهایشیروانیدرطرحهایشادولاین،سفال،سینوسیذوزنقهاییاهمانکرکرهایهستند.

     مشخصات فنی ورق شیروانی  ورق شیروانی      

انواعورقشیروانی

تنوعدرورقهایشیروانیهموارهباعثسردرگمیخریداراناینمحصولاتبودهاست

ودرتولیدورقهاتنوعرنگوشکلدهیبسیارزیاداستبههمیندلیلدرادامهبهبرسیکاملانواعورقهایشیروانیمیپردازیم

لازمبهذکراستبرایاطلاعازقیمتمیتوانیدباکارشناسانماتماسحاصلفرمایید

ورقشیروانیذوزنقه

ورقهایشیروانیذوزنقهنمونهایازورقهایگالوانیزههستندکهدرعرضورق،موجهایمربعشکلیایجادشدهاست.

ایننمونهورقهاشباهتنزدیکیبهورقهایکرکرهایسینوسیدارند.

اماازطرفیایندودرشکلظاهری،ابعادکاردهیومقاومتفیزیکیبایکدیگرتفاوتهایآشکاریدارند.

رایجترینکاربردیکهازورقهایذوزنقهایمیشوددرپوششهایسقفشیروانی

وهمچنینبرایحصاردورساختمانهایدرحالاحداثودورزمینمیباشند.

ایننمونهورقهایشیروانیبیشتردراندازههای۰/۰۴و۰/۶میلیمترمورداستفادهقرارمیگیرند.

درکارهایعمرانیزمانیکهازورقهایشیروانیذوزنقهبهکارگرفتهمیشود.

 

ورقکرکرهنوعیورقگالوانیزه

بهشکلسینوسیاستکهبهدوصورتکرکرهرنگیوکرکرهگالوانیزهتولیدمیشود

ورقهایتولیدشدهکرکرهایدارایضخامتهایبین0.3 تامیلیمتردرعرض100 و125 سانتیمترهستند.

 ازایننوعورقبرایساختسقفهایشیروانیوشیبداراستفادهمیشود

ورقهایشیروانیطرحسفال

ورقشیروانیطرحسفالازفرمدهیوتغییردادنشکلورقهایگالوانیزهبهوجودآمدهاست.

کهجزوپرکاربردترینوزیباترینورقهایشیروانیشناختهشدهاند.

ورقهایشیروانیطرحسفالدرتولیدبهسهنمونهورقدستهبندیمیشود.

ورقهایطرحسفالپرچینبهایننمونهورقهایطرحسفالورقبامتایلیاورقآردوازگفتهمیشود.

ورقهایطرحسفالژنوا: بهایننمونهورقهایشیروانیورقهایطرحسفالفرانسویگفتهمیشود.

ورقهایطرحسفالپالرموبهایننمونهورقهایشیروانیطرحسفالورقهایطرحسفالسوئدیگفتهمیشود.

خوباستبدانیددراینسهطرحازورقهایطرحسفالتنهابحثسلیقهوبودجهمطرحاست

وهریکازنمونهطرحهایسفالازنظرکیفیتومقاومتدرسطحیکسانیقراردارند

مشخصات فنی ورق شیروانی  ورق شیروانی

قیمتورقکرکره یا سینوسی

ورقهایموجوددربازاربهانواعمختلفیتقسیممیشوند.

یکیازپرکاربردترینآنهادراستفادههایساختمانیوصنعتیورقگالوانیزهاست.

وقگالوانیزهبهدلیلدارابودنخاصیتمقاومتدربرابرزنگزدگیبرای

پوششهایسقفومکانهاییکهدرمعرضآبوآفتابهستندبهترینانتخابمیباشند

درصورتیکهاینوقبهعنوانپوششسقفانتخابگرددمیتوانبرایزیبایی

وافزایشکاراییازحالتصافخارجشدهوفرمکرکرهیاهمونسینوسیبهخودبگیرد.

اینورقهابرایسقفآلاچیقوویلایابرایسردرورودیپارکینگوپنجرههامورداستفادهقرارمیگیرد.

ازدیگرطرحهایپراستفادهبرایورقگالوانیزهسقفیشادولاین،ذوزنقهوسفالهستند.

قیمتورقهایشیروانیطرحسفال

اجرتوقیمتبرشورقهایشیروانیطرحسفالدوبرابرقیمتبرشورقهایشیروانیاست

کهورقذوزنقه،کرکرهایویاشادولاینهستند. دلیلاینتفاوتقیمتمیزانزمانیاست

کهتولیدوبرشورقهایشیروانیطرحسفالنسبتبهسایرورقهایشیروانیمیبرد.

البتهخوباستبدانیدبهدلیلاستفادهیزیادیکهازورقهایشیروانیطرحسفالدرنمونههای

مختلفپالرمو،پرچینوژانوجهتپوششدهیسقفساختمانها،بهمنظورساختآلاچیق،

برایبهوجودآوردنسایهبانها،برایعایقکاریدرویلاومنازلوبسیاریموارددیگر

سببشدهاستتاتقاضایمصرفکنندهنسبتبهسایرورقشیروانیدرنمونههایدیگربیشترباشد.

لذاچنینعلتیتولیدورقهایشیروانیطرحسفالرابالابردهوقیمتروزورقشیروانیطرحسفال

رادرنمونههایمتنوعباقیمتدیگرورقهایشیروانیهمسانقراردادهاست.

امروزهباتوجهبهنوسانیکهدرقیمتآهنآلاتبهوجودآمدهاست.

بیشترتغییرقیمتهاجدایازبرشواجرتتولیدورقهایشیروانیبهنوعوقیمت

مواداولیهکهمعمولاآهنوفولادورویبرایورقگالوانیزهکردنمیباشداختصاصیافتهاست

7865  382  0912

2717  3222  028

.

درباره ساندویچ پانل

ساندويچ پانل ماموت,قیمت ساندویچ پانل سقفی ودیواری , sandwich panel يك سازه بسيار سبك و مركب است كه از دو طرف ورق فولادي محدود شده و در بين آنها يك لايه عايق پلی اورتان قراردارد كه اين لايه عايق مي بايست بسيار سبك و داراي خواص مكانيكي و حرارتي خاص باشد . ورقهاي استفاده شده

ادامه مطلب

ساندویچ پانل

مشاهده آرشیو ساندویچ پانل گالری صوت و فیلم